Onás
 • Nacházíte se zde: Koman.cz / O nás

 • Advokátní kancelář JUDr. Břetislava Komana je rodinná firma, která poskytuje právní služby od roku 1992. JUDr. Břetislav Koman absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1978 a v letech 1982 – 1984 absolvoval postgraduální studium v oboru mezinárodní právo soukromé a obchodní. V letech 1978 – 1992 pracoval jako podnikový právník a vedoucí právního odboru obchodní společnosti.

  Naše kancelář vyvíjí činnost zejména v těchto třech oblastech:

  • Advokacie – poskytování právních služeb
   • V letech 1992 – 1993 pracoval JUDr. Břetislav Koman jako komerční právník a od roku 1993 je advokátem. Je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 02867.
  • Insolvence – výkon funkce insolvenčního správce
   • V letech 1993 až 1997 zastupoval JUDr. Břetislav Koman různé subjekty – účastníky konkursních řízení. Od roku 1997 vykonával činnost správce konkurzní podstaty a v současné době vykonává činnost insolvenčního správce. Je zapsán v seznamu insolvenčních správců vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky pod č. 0149.
  • Rozhodčí řízení – výkon funkce rozhodce
   • JUDr. Břetislav Koman je zapsán v seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

  JUDr. Břetislav Koman je členem:

  • Jednoty českých právníků,
  • Asociace insolvenčních správců,
  • Komory specialistů pro krizové řízení a insolvenci.

  JUDr. Břetislav Koman má uzavřenou pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s poskytováním právních služeb a pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škodu vzniklou při výkonu funkce insolvenčního správce u Generali Pojišťovny a.s.

  Advokátní kancelář poskytuje právní služby za odměnu, která je stanovena advokátním tarifem, tj. vyhláškou Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, nebo za smluvní odměnu.

  V rámci naší činnosti chceme nabízet služby úplné – komplexní. Proto samozřejmě spolupracujeme s dalšími advokáty, notáři, exekutory, soudními znalci, auditory a ekonomickými, účetními a daňovými poradci.

  Pro rozsáhlejší nebo déletrvající poskytování právních služeb je uzavírána písemná mandátní nebo příkazní smlouva, ve které jsou přesně dohodnuty veškeré podmínky.

  Mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb byla Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky dne 5.2.2016 pověřena Česká advokátní komora (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.